Säännöt 7.5.2012

Nimi: Kotipaikka: Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry Turku
Osoite: Pormestarinkatu 12, 20750 Turku
Rekisterinumero: 186.757
Merkitty rekisteriin: 04.04.2003
Jäljennös annettu: 07.05.2012


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on BOSNIALAISTEN KULTTUURIKESKUS SUOMESSA ja sen kotipaikka on Turku.

2. TARKOITUS JA TOMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Bosnian ja Hertsegovinan kansalaisten kanssakäymistä ja toimia Suomessa asuvien bosnialaisten välisenä yhdyssiteenä oman kulttuuriperinteen vaalimiseksi. Lisaksi tarkoituksena on tarvittaessa parantaa suomalaisten ja bosnialaisten suhteita, järjestää humanitaarista avustustoimintaa, tukea paluumuuttoa, edistää bosnialaisten työllistymiseen ja koulutukseen liittyviä asioita ja tukea suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää urheilu-; musiikki- ja muita kulttuuritapahtumia, tiedotustoimintaa sekä nuorisolle, aikuisille ja vanhuksille suunnattuja omaa kieltä ja kulttuuria ylläpitäviä, suomalaiseen yhteiskuntaan integroivia ja· kotoutumista tukevia sekä vapaaehtoista paluuta tukevia sekä humanitaarista apua järjestäviä projekteja.
Yhdistys voi järjestää lapsille ja nuorille opetusta, kursseja, leirejä ja muuta vapaa-ajan toimintaa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia tai rahankeräyksiä. Yhdistys toimii valtakunnallisesti ja silla voi olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä paikallisosastoja.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja saannot.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai mutten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään rikkonut yhdistyksen saannoissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuista.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksessa toimivat kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen
(10) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan Ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Hallitus on paatosvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6. TILIKAUSI JA TOIMINTA TARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toimintatarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toimintatarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä paivana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen paatokseksi tullee, ellei saannoissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla kokouksesta viimeistään seitsemään (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla.

9. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä
8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskija
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti­ ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta